Uniquesfeer

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Unique Sfeer (w.o. Kids & Fun) m.b.t. workshops en kinderfeestjes

Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je reservering door Unique Sfeer. Unique Sfeer is gerechtigd reservering te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een reservering niet wordt geaccepteerd, deelt Unique Sfeer dit binnen tien (10) werkdagen mee.

Optie

U kunt voor een bepaalde periode een optie nemen. Opties zijn geldig tot 3 weken voorafgaand aan de start tenzij anders afgesproken. Als zich een tweede belangstellende aandient voor hetzelfde moment waarop reeds een optie staat, wordt er onmiddellijk contact opgenomen met de eerste optant. Dit is het moment waarop beslist moet worden of er voor dat deel van de optie waar zich een andere gegadigde voor aanmeldt wel of geen boeking plaats gaat vinden.

Reservering

Alle aanvragen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

 

Inhoud van de opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging omvat al hetgeen tussen opdrachtgever en Unique Sfeer is overeengekomen;
1. De omschrijving/benaming van de workshop/dienst/kinderfeestje
2. Aanvangsdatum van de workshop/dienst/kinderfeestje
3. De aard en de omvang van de workshop/dienst/kinderfeestje
4. Locatie waar de workshop/dienst/kinderfeestje plaatsvindt
5. Tariefafspraken m.b.t. de workshop/dienst/kinderfeestje
6. Evt. speciale extra afspraken

 

Prijzen / Aanbiedingen / BTW

Alle aanbiedingen van Unique Sfeer zijn vrijblijvend en Unique Sfeer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW.

Workshops/kinderfeestjes en wijzigingen m.b.t. het aantal deelnemers

Uitbreiding van het aantal deelnemers dient ten minste een week voor de workshop / kinderfeestje aangegeven te zijn, meerprijs voor die persoon. Bij het afvallen van 1 deelnemer tot aan het minimum aantal deelnemers voor een workshop worden geen kosten in rekening gebracht. Bij het afvallen van meer dan 1 deelnemer worden de kosten van slechts 1 deelnemer in mindering gebracht.

 

Betalingsverplichting

Door een boeking ontstaat een betalingsverplichting van het volledige bedrag zoals vermeldt op de opdrachtbevestiging en/of factuur.

 

Betalingstermijn

Binnen 7 werkdagen na het leveren van een dienst op factuur conform prijs vermeld op de site of specifiek n.a.v. een offerte.

 

Annulering

Indien de boeking wordt geannuleerd binnen 1 tot 2 maanden voor aanvang wordt niets in rekening gebracht. Bij annulering tussen de 1 week en 1 maand voor aanvang wordt 50% van de prijs berekend. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

 

Annuleren

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per brief of email. Indien in de bevestiging andere afspraken over annulering zijn opgenomen vervalt dit punt.

 

Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Unique Sfeer

1. Unique Sfeer kan de opdracht ontbinden ingeval van eigen overmacht en ingeval van wanprestatie van de opdrachtgever.
2. Unique Sfeer is niettemin gehouden de schade voor de opdrachtgever als gevolg van die beëindiging te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs gevergd mag worden, gelet op onder meer het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond voor de beëindiging.
3. Indien de opdrachtgever de normale bedrijfsuitvoering staakt of opschort, surséance van betaling voor de opdrachtgever wordt aangevraagd, of het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, kan Unique Sfeer haar diensten direct beëindigen onder volledige handhaving van alle rechten. Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden eindigt een overeenkomst met onmiddellijke ingang ingeval één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van enige bepaling uit genoemde overeenkomst en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
4. In geval van overmacht is Unique Sfeer gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder weder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Unique Sfeer deswege tot enige schadeloosstelling verplicht zal zijn.
5. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Unique Sfeer kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Unique Sfeer kan worden gevergd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, sabotage, overstroming of brand.

Schade

Mocht er schade zijn opgetreden aan de eigendommen van Unique Sfeer dan wordt dit vergoed door degene die de schade heeft aangericht.

 

Aansprakelijkheid

Unique Sfeer is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van en letsel aan deelnemers.
1. Unique Sfeer kan op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Unique Sfeer geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De opdrachtgever vrijwaart Unique Sfeer voor aanspraken van derden waartegenover wij ons niet op de onderhavige voorwaarden kunnen beroepen.
3. De aansprakelijkheid van Unique Sfeer zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
4. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van het Unique Sfeer te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 2 weken nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Unique Sfeer ter zake heeft geprotesteerd.

 

Geschillen

Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en Unique Sfeer zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen de opdrachtgever en Unique Sfeer mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Unique Sfeer zijn vrijblijvend. Unique Sfeer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdrachtbevestiging.

Intellectueel eigendom | Copyright

Alle rechten van de zelfgemaakte artikelen en ontwerpen liggen bij Unique Sfeer. Niets mag zonder toestemming van Unique Sfeer vermenigvuldigd of verspreid worden.

 

Persoonsgegevens

Unique Sfeer behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.